Kedudukan Hadis “Ya Allah Ajarkanlah Muawiyah Al Kitab dan Al Hisab”

Kedudukan Hadis “Ya Allah Ajarkanlah Muawiyah Al Kitab dan Al Hisab”

SUMBER: Blog Analisis Pencari Kebenaran

ditulis Oleh: J. Algar

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب

Rasulullah SAW bersabda “Ya Allah ajarkanlah kepada Muawiyah Al Kitab dan Ilmu hisab serta jauhkanlah ia dari azab”

Hadis dhaif. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad Ahmad 4/127 no 17192 dan Fadhail Shahabah no 1748, Ibnu Asakir dalam Tarikh Ad Dimasyq 59/75, Ibnu Jauzi dalam Al Ilal Al Mutanahiyah 1/271 dengan jalan dari Abdurrahman bin Mahdi dari Muawiyah bin Salih dari Yunus bin Saif dari Al Harits bin Ziyad dari Abi Rahm dari Irbadh bin Sariyah.

Sanad ini dhaif karena Al Harits bin Ziyad adalah perawi yang majhul(tidak dikenal) dan hadisnya munkar. Ibnu Hajar dalam Tahdzib At Tahdzib juz 2 no 241 mengutip Ibnu Abdil Barr yang mengatakan bahwa Al Harits bin Ziyad adalah majhul dan hadisnya munkar. Abu Hatim juga mengatakan kalau ia majhul. Dalam At Taqrib 1/174 no 1025 Ibnu Hajar memberikan predikat Layyin al hadis (lemah hadisnya). Adz Dzahabi memasukkan Al Harits bin Ziyad dalam kitabnya Mughni Ad Dhu’afa 1/141 no 1229 seraya berkata “majhul”. Begitu pula yang disebutkan Adz Dzahabi dalam Mizan Al ‘Itidal no 1617. Ibnu Abdil Barr setelah menyebutkan hadis ini, ia berkata dalam Al Isti’ab 3/1420 “Al Harits bin Ziyad adalah seorang yang majhul, ia tidak dikenal kecuali dari hadis ini”. Dalam Mukhtasar Sunan Abu Daud 3/230 Al Hafiz Al Mundziri mengutip Ibnu Abdil Bar yang berkata “dhaif, majhul , ia meriwayatkan dari Abu Rahm dan hadisnya munkar”.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam Musnad Asy Syamiyyin 1/190, Adz Dzahabi dalam Siyar A’lam An Nubala 8/34, Ibnu Asakir dalam Tarikh Ad Dimasyq 35/230 dan 59/80 dengan sanad dari Abu Mushir dari Sa’id bin Abdul Aziz dari Rabiah bin Yazid dari Abdurrahman bin Abi Umairah Al Muzanni. Sanad hadis ini juga dhaif karena Abdurrahman bin Abi Umairah adalah seorang yang majhul seperti yang dikatakan Ibnu Abdil Barr. Kami sudah menceritakan panjang lebar mengenai Abdurrahman dalam pembahasan hadis ini.

.

.

Pendapat Syaikh Al Albani

Syaikh Al Albani dalam Silsilah Ahadis As Shahihah no 3227 telah menyatakan shahih hadis ini. Menurut syaikh, hadis Al Harits dikuatkan oleh hadis Ibnu Abi Umairah dan beberapa hadis mursal para perawi syam seperti Syuraih dan Yunus bin Maisarah bin Halbas. Sayangnya hujjah syaikh tersebut tidaklah kuat, karena semua hadis tersebut sama-sama memiliki illat(cacat) yang parah yaitu perawinya majhul dan munqathi atau terputus. Al Harits dan Abdurrahman adalah perawi majhul sehingga tidak bisa diterima hujjahnya. Hal lain yang menjadi pertimbangan bahwa hadis-hadis ini tidak bisa saling menguatkan adalah karena para perawi hadis ini semuanya berujung pada orang-orang Syam. Ada sesuatu yang perlu diperhatikan, Al Harits dan Abdurrahman adalah perawi hadis dari syam yang justru baru dikenal dari hadis-hadis keutamaan Muawiyah yang mereka riwayatkan. Kalau orang syiah kufah sering dituduh meriwayatkan hadis palsu keutamaan Ahlul Bait maka orang-orang syam sering dituduh meriwayatkan hadis palsu keutamaan Muawiyah.

.

.

Catatan :

 • Cuma tulisan selingan di tengah kelelahan
 • Selamat, selamat akhirnya hari jadi itu datang juga
 • Siap-siap menghadapi badai stressor

.

________________________________

TULISAN TERKAIT TENTANG MUAWIYAH

 1. BANTAHAN ATAS: “SEKELUMIT TENTANG KEUTAMA’AN MUAWIYAH BIN ABI SUFYAN” (IBNU RAHAWAIH: TIDAK SAHIH SATUPUN DARI HADIS KEUTAMA’AN MUAWIYAH)
 2. Meluruskan Muawiyah
 3. Sahabat Nabi Yang Menghina Ahlul Bait
 4. Muawiyah dan Mimbar Nabi
 5. Kedudukan Hadis “Ya Allah Jadikanlah Muawiyah Seorang Yang Memberi Petunjuk”
 6. Riwayat Muawiyah Mencela Imam Ali AS Adalah Shahih
 7. Kedudukan Hadis “Ya Allah Ajarkanlah Muawiyah Al Kitab dan Al Hisab”
 8. Hadis Penyimpangan Muawiyah Dalam Shahih Muslim
 9. Mu’awiyah Memberantas Hadis Keutamaan Imam Ali as.
 10. Penulis Wahyu
 11. Hadis Muawiyah Meminum Minuman Yang Haram
 12. Meluruskan Sikap Muawiyah Terhadap Hadis Nabi SAW
 13. Hadis Penyimpangan Muawiyah Dalam Sunan Abu Dawud
 14. Muawiyah Membunuh Sahabat Nabi Hujr bin Adi
 15. Sahabat Nabi Yang Membunuh Ammar bin Yaser RA
 16. Kedudukan Hadis “Jika Kamu Melihat Mu’awiyah Di MimbarKu Maka Bunuhlah Ia”
 17. Pembahasan Matan Hadis “Jika Kamu Melihat Muawiyah Di MimbarKu Maka Bunuhlah Ia”.
 18. Imam Hasan Dan Bani Umayyah Di Mimbar Nabi
 19. Semua Hadis Keutamaan Mu’awiyah Palsu ! Bantahan Atas Blog Haulasyiah
 20. Bantahan Atas -Haula Syiah-: Hadis: “Semoga Allah tidak Mengenyangkan Perutnya, Yakni Perut Muawiyah”. Adalah Doa Keburukan Nabi saw. Atas Mu’awiyah
 21. Hadiah Buat Salafiyun : Inikah Bukti Muawiyah Pembawa Petunjuk Yang Memberikan Petunjuk?


______________________________________________________________________________________________________

******************************************************************************

UNTUK BERKOMENTAR DAN BERDIALOG DENGAN PENULIS SILAHKAN -KLIK DISINI-

*******************************************************************************

 

Iklan
%d blogger menyukai ini: